Givarteneste


Vil du ha ei levande og aktiv kyrkje på Undheim?

Me treng di deltaking for å få dette til. Overføringar me får utanfrå er ikkje nok til å finansiera det arbeidet me driv i dag.

Det er mykje me vil! Me vil ha ein prest i full stilling, eit aktivt barne- og ungdomsarbeid, trusopplæring, omsorgsteneste (diakoni) og me vil vera misjonerande.

Fast givarteneste er den beste måten å støtta arbeidet vårt på økonomisk. Det er forutsigbart for kyrkja, enkelt for deg som vil gi, og du får skattefritak for gåver du har gitt. Du setter opp eit fast trekk i banken til givarkontoen i kyrkja: 3325.21.55657. Skriv gjerne «Gåve frå NAMNET DITT» i merknadsfeltet.

 

Nåverande status

Oppdatert 22.06.2020

Det er om lag 30 faste givarar, og det kjem inn i snitt ca 23 000 kroner i månaden.

For å kunna dekka inn dei kostnadane me har i dag, treng me ei auke på 12 000 kr i månaden. Hovudårsaka til at me treng å auka inntektene våre, er at me har tilsett ungdomsarbeidar for at me skal ha eit godt tilbod til ungdommane på Undheim.

Fast givarteneste i 2020

Månad Sum
Januar 21800
Februar 21800
Mars 24800
April 23300
Mai 22800
Juni 28700
Juli 27000
August 26000